Algemene verkoopsvoorwaarden


W.A. Event bvba / Mechelsebaan 80A 3140 Keerbergen / BTW BE0543.829.807

Art. 1.2. Iedere bestelling zal voorafgaandelijk via een bestelbon worden geregeld, waarop de gegevens van de klant ( natuurlijk persoon, vereniging, scholen, clubs en dergelijke ) zullen vermeld worden.

Het digitaal aanvaarden van de bestelbon zal gebeuren door de persoon wiens gegevens op deze bestelbon zijn vermeld.

Art. 1.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap van W.A. Event of over te schrijven op het rekeningnummer, zoals vermeld op de facturen.

Art. 1.4. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %, berekend op jaarbasis, evenals een conventioneel schadebeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €.

Art. 1.5. Eventuele klachten en verwerpingen moeten door een per post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Art. 1.6. De duur van de overeenkomst geldt tussen het bestellen van de diensten via het digitale bestelformulier en de betaling van het volledige bedrag na de dienst.

2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN:

Art 2.1 TEAMBUILDING

Art 2.1.1 Aantal Deelnemers

Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant.

Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal nooit leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen.

Art 2.1.2. Staat en veiligheid deelnemers

Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.

Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de W.A. Event begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.

Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. W.A. Event kan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.

Art 2.1.3. Indien klant locatie voorziet: Stroomvoorziening en doorgangen

De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).

Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

W.A. Event voorziet max. 40m kabel per bloweraansluiting.

Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.

Indien er een stroomgroep moet geplaast worden is dit volledig te kosten van de klant.

Art. 2.1.4. Aansprakelijkheid & verzekeringen

De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers.

De klant wordt aansprakelijk gesteld bij opzettelijk toegebrachte schade en zal deze moeten vergoeden.

De klant dient steeds de instructies van de W.A. Event begeleider te respecteren of kan zonder terugbetaling uit de activiteit worden gezet.

W.A. Event kan in geval van overmacht, zoals storm of andere extreme weersomstandigheden, zelf beslissen om bepaalde attracties / activiteiten tijdelijk of definitief stil te leggen, zonder aansprakelijk gesteld te worden voor eventuele verliezen of schade.

Art 2.1.5. Voorschot

Bij teambuildingactiviteiten van meer dan 800 euro kan er 50% voorschot aangerekend worden. De klant ontvangt een factuur die binnen de 7 dagen moet voldaan worden.

Art. 2.1.6. Annulatietermijn + aanrekening

Annulering tot uiterlijk 30 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 30% van het totaalbedrag.

Annulering tot uiterlijk 7 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 100% van het totaalbedrag.

Betalingstermijn 30 dagen

De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na afloop van de teambuilding en na ontvangst factuur.

Bij feestjes indoor haacht wordt een voorschot van minimum 50 euro gevraagd, bij annulering van het feestje 5 dagen op voorhand heeft men geen recht op terugbetaling van het voorschot.

Art. 2.2. ATTRACTIEVERHUUR

Art 2.2.1. Locatie, Stroomvoorziening en doorgangen

Huurder voorziet zelf een terrein. Indien ondergrond geen gras is, staan rond elke attractie minimum 4 vaste verankeringpunten (boom, paal, bank,...) in de onmiddellijk nabijheid van de attractie.

Bij plaatsing en opruim dienen 2 personen beschikbaar te zijn om eventueel een handje te helpen. Tevens dienen deze personen op de hoogte te zijn van waar de attractie dient geplaatst te worden en waar er stroom kan gehaald worden.

De huurder moet er alles aan doen om W.A. Event tot zo dicht mogelijk bij de plaats van de locatie van de attractie te kunnen laten rijden. Indien doorgang smaller dan 1,5m is en/of er zijn trappen, moet W.A. Event op voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst.

De huurder dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).

Verbruik van stroompunten is altijd op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder.

W.A. Event voorziet max. 40m kabel per bloweraansluiting.

Art 2.2.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen

Vanaf het leveringstijdstip is de huurder verantwoordelijk voor het gebruik van de attractie en eventuele gevolgen. Hij dient gedurende de volledige huurtijd alle maatregelen te nemen om de attractie te gebruiken zoals hierboven beschreven.

Huurder voorziet bij voorkeur een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en eventueel lichamelijke ongevallen. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen bij onjuist of onveilig gebruik.

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.

Bij plaatsing erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.

De attractie mag in geen enkel geval doorverhuurd worden (tenzij anders overeen gekomen)

Art. 2.2.3. Gebruiksvoorschriften Attracties.

Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene.

Eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 50 euro/u excl BTW met een startkost van 100 euro.

Beveiliging en blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer verplaatst worden na plaatsing van W.A Event. De motor mag niet afgedekt worden.

Bij onweer en hevige wind boven 5 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden.

Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk W.A. Event op de hoogte te stellen.

Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Betreden van de attracties is altijd op eigen risico, W.A. Event bvba wijst alle verantwoordelijkheid af bij onveilig gebruik en of gedrag. 

Art. 2.2.4. Betaling en voorschot

Dient te gebeuren contant en gepast op de dag zelf, tenzij anders overeengekomen.

Het kan ook op voorhand gestort worden op BE 60 7360 1003 0470 met deze referentie als mededeling. Op de dag zelf graag een bewijsje voorzien.

Bij attractieverhuren van meer dan 800 euro kan er 50% voorschot aangerekend worden. De klant ontvangt een factuur die binnen de 7 dagen moet voldaan worden.

Indien overeengekomen dat de betaling achteraf kan gebeuren, bedraagt de betalingstermijn steeds 30 dagen na de verhuur en na ontvangst van de factuur.

Art. 2.2.5. Annulatietermijn + aanrekening

Annulering tot uiterlijk 20 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 30% van het totaalbedrag.

Annulering tot uiterlijk 7 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 100% van het totaalbedrag.

Art. 2.2.6. Uurregeling

Een verhuur mag maximum 12u duren en loopt steeds binnen dezelfde dag.

Indien de verhuur doorloopt na 22u, zal er 50% van een nieuwe verhuurdag worden aangerekend (= prijs tweedaagse).

De tweedaagse prijs geldt ook voor een avondverhuur die doorloopt tot de voormiddag de dag erna (vb. attractie op een party tussen 11u - 5u).

Attracties die voor langer dan 1 dag worden gehuurd, zullen steeds onder bepaalde voorwaarden en afspraken worden verhuurd, dit met betrekking tot de nacht (attracties overdekken met zeil en de blazers verwijderen, of intergaal binnen plaatsen).

Art. 2.3. SPORTEVENTS: SPORTDAGEN

Art 2.3.1. Indien klant locatie voorziet: Locatievoorwaarden en stroomvoorziening.

De Locatie wordt steeds ordelijk en net gepresenteerd voor de activiteit en bereikbaar zijn zonder obstructie van materialen.Indien een externe locatie, wordt de accomodatie in dezelfde staat achtergelaten.

De ruimtes moeten allemaal bereikbaar zijn voor de plaatsers. Indien doorgang smaller dan 1,5m is en/of er zijn trappen, moet W.A. Event op voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst.

De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V).

Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant.

W.A. Event voorziet max. 40m kabel per bloweraansluiting.

Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.

Art. 2.3.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen

De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers

Bij schade en/of ongevallen zal eerst altijd de eigen verzekering dienen te worden aangesproken.

Art. 2.3.3. Schade aangebracht door de klant

Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de overeenkomst, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art. 2.3.4. De coördinatorfunctie

Een coördinator is een medewerker van W.A. Event die de sportdag opstart, opvolgt doorheen de dag en afsluit. De coördinator zorgt voor de algemene organisatie en het vlotte verloop en is het aanspreekpunt voor de klant.

Een coördinator zal geen vaste activiteit op zich nemen, ook al is er sprake van een tekort in lesgevers.

Een coördinator is bevoegd om beslissingen te nemen naar tucht, veiligheid of organisatie.

Art. 2.3.5. Gebruiksvoorwaarden attracties.

Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene.

Eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 50 euro/u excl BTW met een startkost van 100 euro.

Beveiliging en blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer verplaatst worden na plaatsing van W.A. Event. De motor mag niet afgedekt worden.

Bij onweer en hevige wind boven 5 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden.

Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk W.A. Event op de hoogte te stellen.

Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art. 2.3.6. Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant.

Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal niet leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen.

Art 2.3.7. Staat en veiligheid deelnemers

Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.

Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de W.A. Event begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven.

Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. W.A. Event kan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.

Art. 2.3.8. Annulatietermijn +aanrekening

Annulering tot uiterlijk 20 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 30% van het totaalbedrag.

Annulering tot uiterlijk 7 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 100% van het totaalbedrag.

De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na afloop van de sportdag en na ontvangst factuur.